BEVEILIGDE RUIMTE

Methode

Het uiterst ervaren Kantoor Massillon kan u deels of zelfs volledig bijstaan bij het invorderingsproces (van bij de verzending van rappelbrieven tot de gerechtelijke invorderingsprocedure).

 

In eerste instantie zal het Kantoor Massillon en het team uw schuldvorderingen analyseren opdat zo goed mogelijk advies kan gegeven worden in functie van uw situatie, maar voornamelijk met het oog op een snelle efficiënte aanpak.

 

Deze analyse voorafgaand aan de tussenkomst zal ervoor zorgen dat u de verschillende fases van de invordering (minnelijk en gerechtelijk) beter begrijpt.

 

Het Kantoor Massillon is, als gerechtsdeurwaarder, immers zowel bevoegd tijdens de minnelijke fase (verzending van ingebrekestellingen, telefonische rappels, rappels per SMS, …) als tijdens de gerechtelijke fase (dagvaarding, roerend beslag, openbare verkoop, …)

 

In het kader van dossiers waarbij het volledige beheer aan het Kantoor wordt toevertrouwd, verkiezen wij om een minnelijke schikking (betaling van het nog verschuldigde saldo of een aanzuiveringsplan) te beogen door zowel in te spelen op wat nog volgt, de dossiers nauwkeurig te analyseren, insolventies op te sporen en de gerechtelijke fase op efficiënte wijze te doorlopen.

 

In de loop der jaren en dankzij de ervaring die wij hebben opgedaan op het vlak van invordering van openstaande schuldvordering, menen wij dat de methodes van invordering aangepast moeten zijn aan:

  • de aard van de schuldvordering,
  • het bedrag ervan,
  • het juridisch regime (verjaring, hoofdelijkheid, …)
  • de “uitputting” ervan bij de interne diensten,
  • de wettelijke verplichtingen,

 

en voornamelijk aan de legitieme doelstellingen en/of dwangbevelen van de schuldeiser.

 

Hieronder vindt u ter informatie een tijdslijn waarin de verschillende fases hernomen worden die komen kijken bij invordering:

 

 

 

Aangezien wij uw merkimago willen behouden, zullen wij samen uw wensen en noden analyseren en er vooral op letten dat uw imago geen schade zal ondervinden door onze tussenkomst of die van onze confraters waarvan eventuele tussenkomst nodig zou zijn.

 

Wij wensen namelijk meer dan loutere partners te zijn, en stellen een echte samenwerking gebaseerd op respect en wederzijds vertrouwen tot doel.

 

Onze handelingen hebben tot doel om over te gaan tot een zogenaamde “menselijke” en coherente invordering.

 

Samengevat wil het Kantoor de processen aanwenden die het meest geschikt zijn om het imago van de mandataris te beschermen tegenover zijn klanten, zo goed mogelijk geschillen proberen te beperken en een maximale invordering van de schuldvordering te verzekeren.