BEVEILIGDE RUIMTE

Praktische Gids

De Gerechtsdeurwaarder probeert u in zijn brieven, op een zo duidelijk mogelijke manier, zoveel mogelijk informatie te geven over de reden van zijn tussenkomst.

 

“IK HEB EEN BRIEF ONTVANGEN; WAT MOET IK DOEN?”

 

Het voornaamste is om erop te reageren. Uw schuld zal enkel verdwijnen indien u in actie schiet. Dit betekent niet noodzakelijk dat de schuld enkel zal verdwijnen nadat u alles betaald heeft.

 

U meent dat er een fout gemaakt is en u wenst deze voorgoed recht te zetten? Contacteer ons zodat we samen een oplossing kunnen vinden.

WAT GEBEURT ER INDIEN IK NIETS DOE?

Indien u niet reageert op een aanmaning kan de schuldeiser een beroep doen op de gerechtsdeurwaarder teneinde een gerechtelijke procedure op te starten.

In het algemeen ontvangt u een dagvaarding om voor de rechtbank te verschijnen. Een vonnis zal gewezen worden en de gerechtsdeurwaarder zal dit ten uitvoer leggen.

Deze procedure kan verschillende kosten met zich meebrengen. Het is van belang om een minnelijke schikking te vinden in overleg met uw schuldenaar. Maar de bal ligt uiteraard in uw kamp.

KAN IK EERSTE EEN AFSCHRIFT ONTVANGEN VAN DE BETWISTE FACTUREN?

U heeft de factu(u)r(en) waarvoor u een aanmaning heeft gekregen misschien niet bijgehouden? Had u graag eerst een nieuw afschrift ontvangen alvorens de betwisting na te gaan? Contacteer ons en wij maken u met plezier een exemplaar over.

“IK WIL WEL BETALEN, MAAR…”

 

U wenst uw schuld(en) te vereffenen, maar u ondervindt financiële moeilijkheden? Of heeft u nog vragen over de betalingsmethode? Of wil u weten of u een afbetalingsplan kunt verkrijgen?

 

Hieronder volgen antwoorden op vaak gestelde vragen.

HOE KAN IK MIJN SCHULD BETALEN?

Er bestaan verschillende mogelijkheden om uw schulden te vereffenen: betaling via een Europese of internationale overschrijving. Bij de meeste aanmaningsbrieven vindt u onderaan een overschrijvingsformulier. Alle gegevens zijn reeds ingevuld. Met dit overschrijvingsformulier kunt u naar de bank gaan en vragen om de overschrijving uit te voeren. Indien u over de mogelijkheid beschikt om een overschrijving te doen via internet volstaat het om eenvoudig alle gegevens over te nemen op uw scherm. Controleer of u alle gegevens correct hebt ingevuld, in het bijzonder het bedrag, het rekeningnummer en de mededeling.

 

U kunt eveneens ter plaatse komen betalen op het deurwaarderskantoor.

 

OPGELET: U heeft pas betaald zodra wij de betaling op onze rekening ontvangen hebben.  Voer uw betalingsopdracht dus uit 2 of 3 dagen vóór de datum waarop het geld op de rekening van de deurwaarder moet staan.

MAG IK BETALEN VIA BANKDOMICILIËRING?

Bent u met uw dossierbeheerder een afbetalingsplan overeengekomen en wil u zeker zijn dat al uw betalingen steeds op tijd worden uitgevoerd? Laat ze dan uitvoering via domiciliëring. Dat biedt u de zekerheid dat u iedere maand het correcte bedrag betaalt tot op het moment dat uw dossier volledig terugbetaald is.

 

OPGELET: controleer regelmatig of het saldo op uw bankrekening toereikend is zodat de betaling kan uitgevoerd worden.

MOET IK ALLES TEGELIJK BETALEN?

Op het merendeel van de aanmaningen staat de uiterste datum voor betaling duidelijk vermeld.

 

OPGELET: uw geld moet op de rekening van de deurwaarder staan uiterlijk tegen het einde van deze termijn. Voer uw betaling dus enkele dagen op voorhand uit!

 

Op de brief staat het exacte bedrag dat betaald moet worden vermeld. U moet niet enkel het bedrag van de factuur of van de facturen betalen, maar ook de interesten en eventuele kosten die verschuldigd zijn.

 

Uw dossier is pas vereffend op het moment dat de deurwaarder het volledige bedrag ontvangen heeft. De vooropgestelde termijn of het aangegeven bedrag is niet haalbaar voor u? Contacteer de deurwaarder dan tijdig om hierover te praten. Hij zal dan samen met u en uw schuldeiser een correct afbetalingsplan kunnen uitwerken.

IK ONDERVIND FINANCIËLE MOEILIJKHEDEN...

U beschikt niet over de financiële middelen om het verschuldigde bedrag terug te betalen?  Het is belangrijk dat u zo spoedig mogelijk reageert alvorens de problemen zich opstapelen en u niet geconfronteerd wordt met een berg onoverkomelijke schulden.

 

Uw financiële problemen zijn van tijdelijke aard? Contacteer de Gerechtsdeurwaarder zo snel mogelijk om met uw dossierbeheerder en uw schuldeiser de manier te bespreken waarop er een oplossing kan gevonden worden.  Een afbetalingsplan is een mogelijkheid, maar uw schuldeiser moet er akkoord mee gaan.  U dient bovendien ook te weten dat hoe langer u wacht om uw schulden terug te betalen, hoe meer de moratoire interesten op deze schuld stijgen.

 

Uw financiële problemen zijn van structurele aard en u heeft verschillende schulden bij verschillende schuldeisers?  In voorkomend geval is het beter om het OCMW van uw gemeente te contacteren voor begeleiding. Het OCMW kan u helpen om uw budget te beheren of voor het bekomen van een collectieve schuldregeling.

Het is hoe dan ook belangrijk dat u de Gerechtsdeurwaarder contacteert en dat u hem laat weten welke stappen u zal ondernemen om uw situatie op te lossen.

IK BETWIST HET GEVORDERDE BEDRAG

U gaat niet akkoord met de inhoud van de brief die u ontvangen heeft en u wil uw schuld betwisten? In dat geval is het belangrijk dat dit zo soepel, zo duidelijk en zo snel mogelijk gebeurt.

IK HEB NIETS MET DIT DOSSIER TE MAKEN

U meent dat iemand zich uw identiteit aangematigd heeft? Dan moet u eerst klacht indienen bij de lokale politie en moet u een proces-verbaal voor naamsverduistering laten opmaken. Stuur een brief naar de gerechtsdeurwaarder per post, fax of e-mail waarin u duidelijk uw dossiernummer vermeldt en u hem uitlegt waarom u de schuld betwist en vergezel de brief van een afschrift van het proces-verbaal. Hij zal kennis nemen van uw klacht tegenover uw schuldeiser en zal u op de hoogte houden van het gevolg dat aan uw dossier gegeven wordt.

IK HEB AL BETAALD

U bent ervan overtuigd dat u reeds de gevorderde bedragen betaald heeft? Stuur een brief naar de gerechtsdeurwaarder per post, fax of e-mail waarin u duidelijk uw dossiernummer vermeldt en u hem uitlegt waarom u de schuld betwist en voeg een betalingsattest (bv. een kopie van het rekeningafschrift) toe van alle gevorderde bedragen. Hij zal deze stukken dan aan uw schuldeiser voorleggen en u op de hoogte houden.

ER IS EEN FOUT GEBEURD BIJ DE FACTURATIE

Er werd een fout gemaakt bij de bestelling of de facturatie? Stuur dan een brief naar de gerechtsdeurwaarder per post, fax of e-mail waarin u duidelijk uw dossiernummer vermeldt en waarin u hem uitlegt wat er volgens u gebeurd is door alle stukken bij te voegen die uw argumenten kracht bijzetten. Dat kan een contract zijn waaruit blijkt dat u niets verschuldigd bent, een bewijs van terugzending van de bestelde goederen, een bewijs van stopzetting van de dienstverlening, …

 

De Gerechtsdeurwaarder zal het met uw schuldeiser bespreken en zal u op de hoogte houden.

IK HEB DEZE SCHULD AL BETWIST

Het is mogelijk dat de brief van de gerechtsdeurwaarder uw brief gekruist heeft. Indien u echter nog een rappelbrief ontvangen heeft, contacteer hem dan zodat u zich ervan kan vergewissen dat hij uw betwisting goed ontvangen heeft en dat het een fout betreft.

Zodra hij een antwoord heeft ontvangen op uw betwisting, zal hij u op de hoogte houden van het gevolg dat aan uw dossier gegeven wordt.