BEVEILIGDE RUIMTE

Praktische Info

WAT MOET IK DOEN WANNEER IK EEN AANMANINGSBRIEF VAN EEN GERECHTSDEURWAARDER ONTVANG ?

Er zijn verschillende situaties mogelijk:

 

U moet inderdaad nog een rekening betalen en u kan die betalen.  In dit geval betaalt u de verschuldigde som zo vlug als mogelijk op de rekening van de gerechtsdeurwaarder om verdere stappen te vermijden en de kosten/interesten voor u zoveel mogelijk te beperken.

U moet inderdaad nog een rekening betalen, maar u kan de volledige som niet in één keer betalen.  In dat geval neemt u het best zo vlug mogelijk contact op met het kantoor van de betrokken gerechtsdeurwaarder om een eventueel afbetalingsplan af te spreken en aldus verdere stappen te vermijden.

U meent dat u de som niet hoeft te betalen.  In dat geval zijn er twee situaties mogelijk.

  1. Er is nog geen uitvoerbare titel. Indien u denkt dat uw zaak sterk genoeg is om in voorkomend geval door de rechter in uw voordeel beslecht te worden, kan u het best de gerechtsdeurwaarder en uw schuldeiser onmiddellijk schriftelijk informeren dat u de schuld protesteert. Uw schuldeiser zal vervolgens beslissen of hij de zaak laat voor wat ze is, of ze voor de rechter brengt.  De kosten van de procedure zijn voor de verliezende partij.

 

  1. Er is een uitvoerbare titel (vonnis, dwangbevel, …). Indien u niet vrijwillig betaalt, loopt u een reëel risico dat de schuld gedwongen wordt ingevorderd (beslag, openbare verkoop). De aanzienlijke kosten van elke stap die in het kader van de gedwongen uitvoering wordt gezet, zijn dan voor u. Het is dan ook sterk aangeraden te vermijden dat het zover komt.
WAT KAN U DOEN ALS U EEN VRAAG HEBT OVER DE AFREKENING VAN DE GERECHTSDEURWAARDER OF HET VERLOOP VAN ZIJN TUSSENKOMST?

Indien de afrekening van de gerechtsdeurwaarder niet duidelijk is, indien u over één of meerdere rubrieken van de afrekening vragen heeft, of indien de wettelijke of deontologische regels niet geëerbiedigd lijken, neemt u in eerste instantie best contact op met het kantoor van de betrokken gerechtsdeurwaarder om meer informatie te krijgen.

Indien dit niets heeft opgeleverd, kan u contact opnemen met de juridische dienst van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (uitsluitend voor algemene informatie en volgens vastgestelde modaliteiten ). Indien ook deze informatie uw situatie niet opheldert, kan u ervoor kiezen een meer bindende weg te bewandelen. Indien ook deze informatie uw situatie niet opheldert, kan u ervoor kiezen een meer bindende weg te bewandelen.

WAT IS EEN 'UITVOERBARE TITEL'?

Een uitvoerbare titel is de benaming voor een akte opgesteld door een openbaar ambtenaar en die toelaat om een andere partij te dwingen iets te doen of te laten, goedschiks of kwaadschiks.  Concreet kan het om een van de volgende stukken gaan:

een vonnis;

een dwangbevel;

een authentieke akte;

Deze geven uiting aan een vorderingsrecht van de schuldeiser.  Mits zij voorzien zijn van het formulier van tenuitvoerlegging, bieden zij de mogelijkheid tot gedwongen uitvoering.

Deze titel dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen om uitvoerbaar  te zijn.  Er wordt vereist dat ze vaststaand, zeker, voldoende bepaalbaar en actueel is.  Concreet houdt dit onder meer in dat de rechten en verplichtingen van de partijen voldoende precies omschreven moeten zijn.

Dergelijke titel is een noodzakelijke voorwaarde om de gerechtelijke invordering tegen een persoon op te starten.   De tenuitvoerlegging kan bovendien slechts plaatsvinden na betekening van de betreffende titel aan de betrokken schuldenaar.

WAT ZIJN DE MIDDELEN VAN TENUITVOERLEGGING VAN DE GERECHTSDEURWAARDER? EEN KORT OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE FASES.

Voor elke onbetaalde schuld (achterstallige huurgelden, facturen, …), kan u  een beroep doen op een gerechtsdeurwaarder.

Om de kosten van een procedure zoveel mogelijk te beperken, zal de gerechtsdeurwaarder proberen om in eerste instantie de geldsom via minnelijke weg te innen.  Hiervoor zal hij een ingebrekestelling overmaken aan de schuldenaar, waarbij deze verzocht wordt om zijn schuld binnen een bepaalde termijn te betalen.  De hieraan verbonden kosten zullen afhankelijk van de situatie betaald moeten worden door de schuldeiser dan wel de schuldenaar, overeenkomstig de wetgeving.

Als de schuldenaar betaalt, is de zaak voor alle partijen op de meest goedkope wijze afgehandeld.   Als de schuldenaar niet betaalt, kan de schuldeiser de zaak voor de rechter brengen.   De schuldeiser of zijn raadsman zal de gerechtsdeurwaarder dan de opdracht geven om een dagvaarding te betekenen aan de tegenpartij.  Indien de schuldeiser de zaak wint, zullen de procedurekosten in principe ten laste van de veroordeelde partij zijn.

 

Indien de schuldenaar door de rechter tot de betaling van de schuld wordt veroordeeld, moet hij zich vrijwillig naar die uitspraak schikken.   In het andere geval kan de schuldeiser via de gerechtsdeurwaarder de schuldenaar verplichten om de uitspraak van de rechter te eerbiedigen via bepaalde maatregelen van tenuitvoerlegging zoals roerend beslag, loonbeslag, beslag op een zichtrekening, onroerend beslag, …   De veroordeelde partij zal in het algemeen de kosten van die gedwongen uitvoering moeten betalen.

ER STAAT EEN PERSOON OP MIJN ADRES INGESCHREVEN, MAAR DIE PERSOON IS DAAR NIET MEER AANWEZIG. ER WERD DAARDOOR BIJ MIJ BESLAG GELEGD

De gerechtsdeurwaarder zal beslag leggen op de goederen aanwezig op de woon- of verblijfplaats van de schuldenaar.   Hij zal zich daartoe baseren op een inlichting uit het Rijksregister.   Uw bewering dat die persoon er niet langer woont, kan op dat ogenblik door hem niet objectief geverifieerd worden.   Hij kan dus het zekere voor het onzekere nemen om de belangen van de schuldeiser te beschermen, en alsnog beslag leggen.

 

U zal een revindicatievordering moeten instellen bij de beslagrechter om uw beslagen goederen te recupereren.   Hiervoor is het nodig om de situatie m.b.t. de woon- of verblijfplaats recht te zetten.

 

Hiertoe moet een ambtelijke schrappingprocedure opgestart worden.  Meer informatie kan u inwinnen bij uw gemeente.

ER STAAT EEN BEDRIJF OP MIJN ADRES INGESCHREVEN, MAAR DAT BEDRIJF IS NIET LANGER ACTIEF OP DIT ADRES. ER WERD DAARDOOR BIJ MIJ BESLAG GELEGD.

De gerechtsdeurwaarder zal zich baseren op de informatie uit de Kruispuntbank van Ondernemingen en beslag leggen op de locatie van de maatschappelijke zetel of de exploitatiezetel.  Uw bewering dat die rechtspersoon er niet langer actief is, kan op dat ogenblik door hem niet objectief geverifieerd worden.   Hij kan dus het zekere voor het onzekere nemen om de belangen van de schuldeiser te beschermen, en alsnog beslag leggen.

U zal een revindicatievordering moeten instellen bij de beslagrechter om uw beslagen goederen te recupereren.   Hiervoor is het nodig om de situatie met betrekking tot de woon- of verblijfplaats recht te zetten.

Voor bedrijven bestaat er een administratieve procedure van doorhaling van het adres van de maatschappelijke zetel of adres van de vestigingseenheid, bepaald door de artikelen 24 en 25 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen.

Vooreerst zal de zaakvoerder of bestuurder aangeschreven worden (wettelijke verplichting) met de vraag om vrijwillig het adres van zijn maatschappelijke zetel of vestigingseenheid te verwijderen.   Indien men na 1 maand geen reactie krijgt, wordt het dossier overgemaakt aan de economische inspectie die de toestand ter plaatse zal komen bekijken.   Indien de economische inspectie vaststelt dat er inderdaad geen spoor van de betrokken onderneming is op het betreffend adres, dan zal zij een verslag in deze zin opmaken.   Het is op basis van dat verslag dat de Kruispuntbank van Ondernemingen het adres van de maatschappelijke zetel of vestigingseenheid mag doorhalen.

U kunt volgende instantie contacteren:

FOD Economie, Helpdesk KBO-BCE

Northgate II

Koning Albert ll-laan 16 – 1000 Brussel

helpdesk.bce@economie.fgov.be

Tel.:

Fax:  02/277 50 82

MAG DE GERECHTSDEURWAARDER BINNENKOMEN, OOK ALS IK NIET THUIS BEN OF HEM DE TOEGANG WEIGER? IS HET WERKELIJK NODIG OM DE ASSISTENTIE VAN DE POLITIE IN TE ROEPEN?

Op voorwaarde dat de gerechtsdeurwaarder beschikt over een uitvoerbare titel, heeft hij het recht om binnen te komen, desnoods tegen uw wil.   Zonder aanwezigheid van een politieagent mag hij de toegang tot uw woning niet forceren.   Om de sloten te openen, zal hij tevens een slotenmaker inschakelen.  De kosten hiervan, evenals van de eventuele herstellingen, zijn voor de beslagen persoon.

Hij heeft ook het recht om gesloten meubels open te maken om de inhoud ervan in beslag te kunnen nemen (art. 1505 en 1507 Ger.W.).

 

De gerechtsdeurwaarder moet er wel voor zorgen dat hij geen onnodige schade aanricht en de woning veilig achterlaat.   Hoe dit principe zich in de praktijk vertaalt, hangt af van de specifieke situatie.   In geval van betwisting kan de beslagrechter oordelen over de rechtmatigheid van de handelingen van de gerechtsdeurwaarder.

HET AFBETALINGSPLAN: HEB IK ALS SCHULDENAAR RECHT OP EEN AFBETALINGSPLAN? IN WELKE MATE IS EEN AFGESPROKEN AFBETALINGSPLAN BINDEND?

Het is moeilijk om de juridische gevolgen van een afbetalingsplan precies te bepalen.  De concrete omstandigheden spelen altijd mee.  Hieronder volgt dan ook algemene informatie.

 

Ingeval u zich nog in de buitengerechtelijke fase bevindt, is een afbetalingsplan een overeenkomst (of deel van een overeenkomst) tussen de betrokken partijen.  De gevolgen worden geregeld door het contract en het gemene recht.  Dergelijke overeenkomst belet de schuldeiser om zich voor die schuld tot de rechter te wenden zolang de schuldenaar het plan naleeft.

 

Eenmaal u zich in de gerechtelijke fase bevindt, is de situatie minder eenduidig.  Een uitvoerbare titel houdt immers in dat de schuldeiser recht heeft op de onmiddellijke en volledige vervulling van zijn recht.  Als dusdanig kan hij in principe niet gedwongen worden een gedeeltelijke betaling (of afbetalingsplan) te aanvaarden.  Hierop is slechts één uitzondering, met name wanneer de rechter de schuldenaar een afbetalingsplan toekent.  De rechter zal dan ook de modaliteiten bepalen.  Indien de schuldenaar deze modaliteiten niet strikt respecteert, herneemt de schuldeiser zijn recht op onmiddellijke en integrale uitvoering.

 

Wanneer de rechter hierover niets heeft bepaald, kan zoals gezegd de schuldeiser niet gedwongen worden om een afbetalingsplan te aanvaarden.  Als dusdanig is het een gunst die hij de schuldenaar toekent indien hij het aanvaardt.  In een dergelijke situatie dient de schuldenaar het plan strikt na te leven.  Het is daarbij belangrijk om te onthouden dat het afgesproken maandelijks bedrag elke maand op de afgesproken dag (bijvoorbeeld: elke 1ste of 15de van de maand) op de rekening van de gerechtsdeurwaarder of van de schuldeiser wordt gestort. Opgelet, indien het vooropgestelde betalingsplan niet nageleefd wordt, zal de uitvoering hernomen kunnen worden zonder voorafgaande verwittiging

KAN DE GERECHTSDEURWAARDER DIE BIJ MIJ LANGS KOMT VOOR EEN ROEREND BESLAG OM HET EVEN WELKE MEUBELEN IN BESLAG NEMEN? WAT KAN IK DOEN INDIEN HIJ ONBESLAGBARE GOEDEREN OPSCHRIJFT?

In principe staat een persoon met zijn volledige vermogen in voor de voldoening van zijn schulden, waardoor de gerechtsdeurwaarder vrij kan kiezen welke goederen hij wil in beslag nemen.  Evenwel voorziet de wetgever dat bepaalde goederen niet in beslag kunnen worden genomen.  Deze ‘onbeslagbaarheid’ kan voortvloeien uit de wet, uit de aard van de goederen of uit het feit dat de goederen strikt verbonden zijn met de persoon van de schuldenaar.

 

Niet voor beslag vatbare goederen zijn bijvoorbeeld:

 

1 De goederen opgesomd in art. 1408 Ger. W. en die de redelijke leefomstandigheden waarborgen;

 

Bijv.: het bed (of de bedden), de kleren, een wasmachine en strijkijzer, de toestellen die noodzakelijk zijn voor de verwarming van de gezinswoning, de tafel en de stoelen die voor de familie een gemeenschappelijke maaltijd mogelijk maken, alsook het vaatwerk en het huishoudgerei dat volstrekt noodzakelijk is voor het gezin, een kooktoestel, een koelkast, de voorwerpen die worden gebruikt door de kinderen (hobby’s, studies en beroepsopleidingen) ten laste die onder hetzelfde dak wonen, de gezelschapsdieren, de voorwerpen en producten die noodzakelijk zijn voor de lichaamsverzorging en voor het onderhoud van de vertrekken, het gereedschap voor het onderhoud van de tuin, de voorwerpen voor de uitoefening van de eredienst…

In het kader hiervan werd door de wetgever voorzien dat de beslagen persoon zijn opmerkingen kan laten noteren in het proces-verbaal van beslag, en dit uiterlijk binnen de vijf dagen na de beslaglegging.  De gerechtsdeurwaarder dient hier gevolg aan te geven.  De beslagrechter dient zich vervolgens uit te spreken over de zaak (art. 1408, §3 Ger.W.).

2 Goederen die geen verkoopswaarde hebben en dus nutteloos zijn voor de schuldeiser;

Bijv:, foto’s, familieherinneringen, …

3 Goederen die onvervreemdbaar zijn omdat ze zo nauw vasthangen aan de persoon van de schuldenaar;

Bijv : tand- of oorprothese

4 Goederen die door bijzondere wetten onbeslagbaar zijn verklaard.
Bijv. de inkomsten die niet vatbaar zijn voor beslag (leefloon, overlevingspensioen, …)

 

IK HEB EEN AANMANING ONTVANGEN WAARBIJ IK VERZOCHT WORDT OM MIJN KIJKGELD TE BETALEN. WAT KAN IK DOEN?

Het kijkgeld dat geheven wordt door het Waals gewest wordt geregeld door de wet van 13 juli 1987.

 

Om beter te begrijpen wat deze heffing inhoudt, kunt u hier klikken.

 

De uitzending van “On n’est pas de pigeons” op de Franstalige zender La Une geeft u alle antwoorden op de gebruikelijke vragen.

 

Ons team staat uiteraard ook ter beschikking om een antwoord te beiden op uw vragen.

ER WERD BESLAG GELEGD OP MIJN LOON. WAT IS HET BEDRAG DAT VATBAAR IS VOOR BESLAG?

Net zoals sommige goederen omwille van hun aard niet beslagen kunnen worden (artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek), voorziet de wet eveneens beperkingen wat betreft het beslag dat gelegd kan worden op het loon van de schuldenaar.

Klik hier voor meer informatie over het voor beslag vatbare gedeelte.